Entrepreneurial Skills ทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการ (FREE)


รายละเอียด

  Entrepreneurial Skills ทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการ


  คือ ทักษะพื้นฐาน เพื่อพัฒนาตัวผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจ
  เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจและการต่อยอดธุรกิจในอนาคตต่อไป 

  รวมถึง การมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ มีทัศนคติที่ดีในการทำธุรกิจ
  และมีความสามารถในการพร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

  ดังนั้น ถ้าผู้ประกอบการมีความพร้อมในเรื่องความรู้ความสามรถในการทำธุรกิจมากเพียงใด
  ก็ยิ่งมั่นใจได้ว่าธุรกิจที่ทำจะสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างงดงาม


รีวิวรายการแนะนำ

5 ทักษะพื้นฐาน สำหรับผู้ประกอบการ SME


Entrepreneurial Skills ทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการ (FREE)


Managerial Skills ทักษะการบริหารจัดการ (FREE )


Interpersonal and Marketing Communication Skills ทักษะการสื่อสารและการตลาด


Environmental Adaptation Skills ทักษะการปรับตัว