9 เรื่องสำคัญ คิดก่อนทำธุรกิจ


รายละเอียด

  9 เรื่องสำคัญ คิดก่อนทำธุรกิจ


  สิ่งที่เราจะแนะนำต่อจากนี้ก็คือวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในธุรกิจของเราเฉพาะขอบข่ายที่เป็นของเรา
  แต่พิจารณาได้อย่างครบถ้วน

  และรอบด้าน ผ่านมุมมองที่เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นกิจกรรมที่เราทำอยู่อย่างต่อเนื่อง
  มองเห็นจุดด้อยหรือช่องโหว่ที่เรา

  สามารถระดมพลเพื่อมาเสริมทัพขับเคลื่อนกิจการได้ หรือช่วยให้เราอ่านจุดแข็งของธุรกิจเราเองได้
  ทำให้การพัฒนาธุรกิจตามเป้าหมาย

  หรือวิสัยทัศน์เป็นไปได้อย่างสมจริงมากขึ้นและจะไม่ได้เป็นแต่เพียงการคาดเดาลอยๆ อีกต่อไป 

   

  อ้างอิง

  • Blank,S. and Dorf,B. (2012). 9 Most Important Elements of Every Start-up. (Online). Available:  www.inc.com/
  • (2016). The 20 Minute Business Plan: Business Model Canvas Made Easy. (Online). Available:  http://www.alexandercowan.com/business-model-canvas-templates/
  • Laudon,K.C. & Traver,C.G. (2012). E-Commerce 2012: Business, Technology and Society,

วิดีโอในชุดความรู้นี้
การวิเคราะห์ SWOT
กลยุทธ์การออกแบบกระบวนการ
4 มิติ สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
เคล็ดลับบริหารองค์กรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวช่วยธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย
เคล็ดลับบริหารจัดการระบบสารสนเทศฯ 1
เคล็ดลับบริหารจัดการระบบสารสนเทศฯ 2
การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ
การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)
การผลิตแบบทันเวลาพอดีและการผลิตแบบลีน
ข้อจำกัดและข้อได้เปรียบในการใช้ระบบ JUST-IN-TIME
การจัดซื้อ
แนวคิดการจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหาวัตถุดิบ
เคล็ดลับการรักษาคู่ค้าทางธุรกิจที่ดี
การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
เคล็ดลับบริหารสินค้าคงคลัง
การจัดการสินค้าคงคลังให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน
ส่วนประกอบของห่วงโซ่อุปทาน
โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่
โลจิสติกส์การตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน 1
โลจิสติกส์การตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน 2
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ
ความแตกต่างระหว่างการจัดการห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
9 เรื่องสำคัญ คิดก่อนทำธุรกิจ
9 เรื่องสำคัญ คิดก่อนทำธุรกิจ เรื่องการพัฒนาธุรกิจ
9 เรื่องสำคัญ คิดก่อนทำธุรกิจ เรื่องลูกค้า
9 เรื่องสำคัญ คิดก่อนทำธุรกิจ เรื่องการเงิน
แผนธุรกิจ : บทพิสูจน์ความตั้งใจของผู้ประกอบการ
องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
เคล็ดลับการเขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ
7C ช่วยเขียนแผนธุรกิจ
การเขียนบทสรุปผู้บริหารในแผนธุรกิจ
การเขียนแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจบริการ
หลักการเขียนแผนการดำเนินงาน
หลักการเขียนแผนการตลาด
การจัดทำแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ (1)
การจัดทำแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ (2)
Disruptive Technology กับการประกอบธุรกิจ
เอาชนะวิกฤติทางธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์
รูปแบบของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
การบริหารจัดการนวัตกรรม
องค์ประกอบและประเภทของนวัตกรรม
ความสำคัญของนวัตกรรมต่อองค์กร
การพัฒนานวัตกรรมจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจัยผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ตอน ริเริ่มแนวคิด
ปัจจัยผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ตอน ผลักดันแนวคิด
การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
นวัตกรรมกับเทคโนโลยี
นวัตกรรมกระบวนการ
นวัตกรรมการบริการ
การสร้างนวัตกรรมการบริการในยุค Digital Economy
การริเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การยอมรับในผลิตภัณฑ์ใหม่
ทรัพย์สินทางปัญญา
ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์

รีวิว