การวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ


รายละเอียด

    การวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าว่าในสถานการณ์ต่างๆ


    ลูกค้าต้องการแบบไหน เช่น สถานการณ์ก่อนการซื้อ สถานการณ์ขณะซื้อ สถานการณ์ภายหลังการซื้อ


วิดีโอในชุดความรู้นี้
ทักษะ บทบาทและหน้าที่ของนักบริหาร
4 ทักษะการจัดการ ที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร
ภาวะผู้นำ และอำนาจในองค์กร
6 คุณลักษณะของผู้นำประสิทธิภาพสูง
เทคนิคการกำหนดทิศทางของธุรกิจ
กลยุทธ์การตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจ
เทคนิคการมอบหมายงาน
เทคนิคการนำเสนอ
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจ
เทคนิคสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
เคล็ดลับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารความขัดแย้ง
เทคนิคการติดตามและประเมินผลงาน
เครื่องมือการควบคุมและประเมินผล
วางแผนโครงการอย่างไรให้สำเร็จ
องค์ประกอบของการเขียนโครงการ
เทคนิคการเขียนโครงการให้ได้งาน
การบริหารโครงการ
การควบคุมโครงการ
เทคนิคการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) สำหรับ SME
เคล็ดลับบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร
การบริหารจัดการความยั่งยืน
บริหารธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล
แนวคิดพื้นฐานการวางแผนกลยุทธ์
การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
การกำหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
กลยุทธ์การตัดสินใจภายใต้บทบาทและสถานการณ์ต่างๆ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์การปรับตัวของ SME
กลยุทธ์การปรับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์การจัดการคุณภาพ
กลยุทธ์คุณค่าด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์การบริหารประโยชน์ร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ
แนวทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างการเจรจาต่อรอง
กลยุทธ์การสร้างต้นทุนต่ำ
กลยุทธ์สร้างความเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจ
กลยุทธ์ลดความเสี่ยง
กลยุทธ์การมุ่งความสนใจ
กลยุทธ์การเจาะตลาดต่างประเทศ
SME กับการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
AEC กับการดำเนินธุรกิจ SME
ขยายตลาดสู่ AEC
เปิดประตูทางธุรกิจสู่ AEC
ข้อพึงระวังในการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
รู้จักและเข้าใจองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร : แนวคิด การสร้าง และรักษา
ขับเคลื่อนความสำเร็จด้วยวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ HR เพื่อรองรับกลยุทธ์องค์กร
ปัจจัยในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
10 ทักษะของพนักงานในองค์กร
เทคนิคการเลือกคนเข้าทำงาน
ข้อผิดพลาดในการคัดเลือกพนักงานใหม่ที่ควรหลีกเลี่ยง
ทีมงานและการทำงานเป็นทีม
5 ขั้นตอน สร้างทีมงานมืออาชีพ
12 เคล็ดลับสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
8 แนวทางรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรนานๆ
เทคนิคการให้คำปรึกษาในการทำงาน
การวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ
ทำความรู้จักกับงบการเงิน
เทคนิคการอ่านงบการเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจ
หลักพื้นฐานการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ
การวางแผนทางการเงิน สำหรับผู้ประกอบการ
การบริหารสภาพคล่อง
เทคนิคการบริหารเงินสด
การคำนวณต้นทุนเพื่อรู้กำไร
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
การบริหารลูกหนี้
รูปแบบธุรกิจกับภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
SME เสียภาษีอย่างไร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
SME เสียภาษีอย่างไร : ภาษีเงินได้นิติบุคคล
SME เสียภาษีอย่างไร : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
SME เสียภาษีอย่างไร : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รีวิวรายการแนะนำ

แนวคิดพื้นฐานการวางแผนกลยุทธ์


กลยุทธ์การตัดสินใจภายใต้บทบาทและสถานการณ์ต่างๆ


รู้จักและเข้าใจองค์กร


4 ทักษะการจัดการ ที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร


การบริหารทรัพยากรมนุษย์