วิธีการพยากรณ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

วิธีการพยากรณ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

หัวข้อ :

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อการปรับตัวของ SME

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อการปรับตัวของ SME

หัวข้อ :

หัวใจสำคัญในการสร้างกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่ความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

7 องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (สิ่งแวดล้อมมหภาค)

หัวข้อ :

หากต้องการเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ  ผู้ประกอบการต้องศึกษาความรู้ ความเข้าใจหลายด้านและต้องศึกษาสภาพแวดล้อมธุรกิจ

สภาพแวดล้อมภายนอกทางตรงขององค์กร

หัวข้อ :

สภาพแวดล้อมภายนอกทางอ้อมขององค์กร เป็นปัจจัยที่ไม่กระทบต่อการดำเนินงานระยะสั้นขององค์กร แต่มีผลต่อการตัดสินใจในระยะยาว

สภาพแวดล้อมภายนอกทางอ้อมขององค์กร

หัวข้อ :

สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร จะทำให้ผู้ประกอบการรู้จุดแข็ง และจุดอ่อน ของทรัพยากรต่างๆในองค์กร

สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร

หัวข้อ :

มาทำความรู้จักกับ SWOT ที่จะช่วยในการทำธุรกิจ

SWOT เครื่องมือวิเคราะห์สถานะธุรกิจ

หัวข้อ :

7s Model เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ

7s Model เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ

หัวข้อ :

5 Forces Model

5 Forces Model

หัวข้อ :

การวิเคราะห์คู่แข่ง

การวิเคราะห์คู่แข่ง

หัวข้อ :

Digital Economy เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล

Digital Economy

หัวข้อ :

Digital Economy กับการปรับตัวของผู้ประกอบการ

Digital Economy กับการปรับตัวของผู้ประกอบการ

หัวข้อ :

หากสามารถศึกษาแนวโน้มทางเศรษฐกิจได้ล่วงหน้า ย่อมทำให้การตัดสินใจและกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดัชนีเศรษฐกิจสำหรับ SME

หัวข้อ :