รวมทักษะพื้นฐานที่ ผู้ประกอบการSME ต้องรู้ !!!

5 ทักษะพื้นฐาน สำหรับผู้ประกอบการ SME

หัวข้อ :

ทักษะพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจ

Entrepreneurial Skills ทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการ (FREE)

หัวข้อ :

ทักษะการบริหารจัการ จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ รวมถึง ผู้นำ หรือผู้บริหารทุกระดับ

Managerial Skills ทักษะการบริหารจัดการ (FREE )

หัวข้อ :

ทักษะการสื่อสาร ผู้ประกอบการต้องสามารถสื่อสารแนวคิด และแผนงาน แก่บุคลากรระดับต่างๆ ในองค์กรให้มีความรู้

Interpersonal and Marketing Communication Skills ทักษะการสื่อสารและการตลาด

หัวข้อ :

Small is Beautiful คือ ความสามารถของ SMEsในการปรับตัวที่ดีกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

Environmental Adaptation Skills ทักษะการปรับตัว

หัวข้อ :

ทักษะที่จำเป็นมากที่สุด คือ ทักษะการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ

Business Development Skills ทักษะการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ

หัวข้อ :