การตลาดเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคและมุ่งตอบสนองความต้องการ

กุญแจดอกที่ 1 Identifying : ตลาดและความต้องการของลูกค้า

หัวข้อ :

กุญแจดอกที่ 1 Identifying : 5 ขั้นตอน ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ และการแบ่งส่วนตลาด

กุญแจดอกที่ 1 Identifying : 5 ขั้นตอน ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ และการแบ่งส่วนตลาด

หัวข้อ :

กุญแจดอกที่ 2 Anticipating: การวิเคราะห์ธุรกิจและประเมิน

กุญแจดอกที่ 2 Anticipating: การวิเคราะห์ธุรกิจและประเมิน

หัวข้อ :

กุญแจดอกที่ 2 Anticipating: การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด

กุญแจดอกที่ 2 Anticipating: การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด

หัวข้อ :

กุญแจดอกที่ 2 Anticipating: การสร้างโปรแกรมทางการตลาดแบบบูรณาการ (4P)

กุญแจดอกที่ 2 Anticipating: การสร้างโปรแกรมทางการตลาดแบบบูรณาการ (4P)

หัวข้อ :

กุญแจดอกที่ 2 Anticipating: การสร้างโปรแกรมทางการตลาดแบบบูรณาการ (7P)

กุญแจดอกที่ 2 Anticipating: การสร้างโปรแกรมทางการตลาดแบบบูรณาการ (7P)

หัวข้อ :

กุญแจดอกที่ 3 Satisfying: ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

กุญแจดอกที่ 3 Satisfying: ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

หัวข้อ :

เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้วย TOWS Matrix

เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้วย TOWS Matrix

หัวข้อ :

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย BCG Matrix

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย BCG Matrix

หัวข้อ :

เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย SWOT Analysis

เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย SWOT Analysis

หัวข้อ :

การวางแผนสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่ง

การวางแผนสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่ง

หัวข้อ :

กลยุทธ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ คือ การอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างยอดขาย กำไร ลูกค้าและคู่แข่งขัน ซึ่งมีประโยชน์ทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างมาก

กลยุทธ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

หัวข้อ :

STP Marketing และระดับของการแบ่งส่วนตลาด

STP Marketing และระดับของการแบ่งส่วนตลาด

หัวข้อ :

เพราะการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อผู้ประกอบการจะได้นำไปใช้พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

การวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมาย

หัวข้อ :

กลยุทธ์สร้างตลาดเฉพาะกลุ่ม

กลยุทธ์สร้างตลาดเฉพาะกลุ่ม

หัวข้อ :

กลยุทธ์สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเป้าหมาย เป็นเสมือนการสร้างความเชื่อมั่น เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลยุทธ์สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเป้าหมาย

หัวข้อ :

กลยุทธ์การวางตำแหน่ง

กลยุทธ์การวางตำแหน่ง

หัวข้อ :

กลยุทธ์สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ คือ การสร้างคุณค่าให้เป็นเอกลักษณ์ หรือลักษณะเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง

กลยุทธ์สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ

หัวข้อ :

เทคนิคสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

เทคนิคสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

หัวข้อ :

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หัวข้อ :

ปัจจัยในการกำหนดราคาคือ กลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือนักการตลาด ต้องกำหนดให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

ปัจจัยในการกำหนดราคา

หัวข้อ :

การกำหนดราคาให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มกำไรลงไปในต้นทุนทั้งหมดเท่านั้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคา

หัวข้อ :

ในการกำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์  นอกจากการคำนวณต้นทุน  สิ่งที่ผู้ประกอบการควรตระหนักถึง คือ เป้าหมายทางการตลาด และวัตถุประสงค์ขององค์กร

องค์ประกอบในการกำหนดกลยุทธ์ราคา

หัวข้อ :

หลักการกำหนดราคาขายระหว่างประเทศ

หลักการกำหนดราคาขายระหว่างประเทศ

หัวข้อ :

รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายในธุรกิจเพื่อให้สินค้าไปถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้าในเวลาและสถานที่เหมาะสม ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายในธุรกิจ

หัวข้อ :

การบริหารการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้า

การบริหารการจัดจำหน่าย

หัวข้อ :

วิเคราะห์การเลือกร้านค้าของลูกค้า

วิเคราะห์การเลือกร้านค้าของลูกค้า

หัวข้อ :

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดหรือ Promotion Mix เป็นเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาดระหว่างองค์กร

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด

หัวข้อ :

การส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นลูกค้า

การส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นลูกค้า

หัวข้อ :

การดำเนินงานการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

การดำเนินงานการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

หัวข้อ :

การกำหนดงบประมาณการสื่อสารการตลาด

การกำหนดงบประมาณการสื่อสารการตลาด

หัวข้อ :

การวางแผนการตลาดแบบครบวงจร

การวางแผนการตลาดแบบครบวงจร

หัวข้อ :

กระบวนการและรูปแบบการควบคุมทางการตลาด

กระบวนการและรูปแบบการควบคุมทางการตลาด

หัวข้อ :

การวิเคราะห์และประเมินธุรกิจเพื่อออกแบบกลยุทธ์การตลาด

การวิเคราะห์และประเมินธุรกิจเพื่อออกแบบกลยุทธ์การตลาด

หัวข้อ :

การสร้างโปรแกรมทางการตลาดแบบบูรณาการ

การสร้างโปรแกรมทางการตลาดแบบบูรณาการ

หัวข้อ :

การสื่อสารด้วยวิธีใดที่จะทำให้ลูกค้ารับรู้ และรู้จักผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้เกิดการชักจูงที่ดีและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

หัวข้อ :

หลักพื้นฐานการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

หลักพื้นฐานการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

หัวข้อ :

การสร้างสรรค์งานโฆษณา

การสร้างสรรค์งานโฆษณา

หัวข้อ :

กลยุทธ์การโฆษณาให้โดนใจลูกค้า

กลยุทธ์การโฆษณาให้โดนใจลูกค้า

หัวข้อ :

การกำหนดกลยุทธ์สร้างสรรค์โฆษณา

การกำหนดกลยุทธ์สร้างสรรค์โฆษณา

หัวข้อ :

สิ่งจูงใจในการโฆษณา

สิ่งจูงใจในการโฆษณา

หัวข้อ :

หลักการเลือกสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คือการเลือกสื่อที่ดีที่สุดเพื่อสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

หลักการเลือกสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

หัวข้อ :

การโฆษณาออนไลน์

การโฆษณาออนไลน์

หัวข้อ :

แผนการใช้สื่อ เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาทางการตลาด

แผนการใช้สื่อ

หัวข้อ :

การตลาดทางตรง เป็นกลยุทธ์ที่ใช้หลักการสื่อสาร 2 ทาง ที่เรียกว่า

การตลาดทางตรง

หัวข้อ :

นักขายมืออาชีพต้องเรียนรู้และเข้าใจในหลักการขายและมองเห็นทิศทางในการขาย พร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่องานขาย

สร้างทีมขายให้มีประสิทธิภาพ

หัวข้อ :

การสร้าง Mindset ของการเป็นนักขายมืออาชีพ

การสร้าง Mindset ของการเป็นนักขายมืออาชีพ

หัวข้อ :

การตลาดผ่าน SMS

การตลาดผ่าน SMS

หัวข้อ :

เทคนิคทำการตลาดผ่าน SMS ให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคทำการตลาดผ่าน SMS ให้ประสบความสำเร็จ

หัวข้อ :

การสร้างแบรนด์ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างยอดขาย-ผลกำไรและความมั่นคงทางธุรกิจ   

Brand

หัวข้อ :

องค์ประกอบที่จะทำให้แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จัก ประกอบด้วย การสร้างสินค้าให้ตรงกับกลุ่ม การออกแบบโลโก้ให้ง่ายต่อการจดจำ คุณภาพของสินค้า จุดเด่นของสินค้า การตลาดที่ดี

สร้างแบรนด์ให้กับองค์กรของคุณ

หัวข้อ :

การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคนั้นต้องใช้เวลา ซึ่งรูปแบบการสร้างแบรนด์ แบ่งได้ดังนี้

รูปแบบการสร้างแบรนด์

หัวข้อ :

เครื่องมือสร้างแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้า

เครื่องมือสร้างแบรนด์ให้ตรงใจลูกค้า

หัวข้อ :

การสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์นั้นมี่ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจและทำให้แบรนด์มีคุณค่าสูงขึ้น

การสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์

หัวข้อ :

ทำอย่างไรถึงจะให้ “แบรนด์” ประสบความสำเร็จ

ทำอย่างไรถึงจะให้ “แบรนด์” ประสบความสำเร็จ

หัวข้อ :

ผู้ประกอบการต้องไม่มองข้ามเรื่อง

เทคนิคบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยั่งยืน

หัวข้อ :

กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเดิม

กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเดิม

หัวข้อ :

สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าด้วย CRM

สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าด้วย CRM

หัวข้อ :

3 เคล็ดลับ 6 ขั้นตอน สู่ CRM

3 เคล็ดลับ 6 ขั้นตอน สู่ CRM

หัวข้อ :

Tips for Building Customer Loyalty

Tips for Building Customer Loyalty

หัวข้อ :

9 ขั้นตอนสร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้า คือเป้าหมายสำคัญของการตลาด ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ การให้บริการและข้อเสนอทางการตลาดที่ดี

9 ขั้นตอนสร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้า

หัวข้อ :

การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ถือเป็นกลยุทธ์หรือวิธีการเพิ่มยอดขายแก่ธุรกิจในระยะยาว ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของลูกค้า

5 เคล็ดลับสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

หัวข้อ :

การจัดการธุรกิจบริการ

การจัดการธุรกิจบริการ

หัวข้อ :

หลักการเบื้องต้นในการให้บริการ

หลักการเบื้องต้นในการให้บริการ

หัวข้อ :

Step By Step กับการบริการแบบใจสู่ใจ

Step By Step กับการบริการแบบใจสู่ใจ

หัวข้อ :

เทคนิคพัฒนาคุณภาพการบริการ ด้วยความฉลาดทางอารมณ์

เทคนิคพัฒนาคุณภาพการบริการ ด้วยความฉลาดทางอารมณ์

หัวข้อ :

หลักในการรับมือลูกค้า

หลักในการรับมือลูกค้า

หัวข้อ :

เทคนิคการใช้คำพูดเพื่อให้บริการลูกค้าเจ้าปัญหา

เทคนิคการใช้คำพูดเพื่อให้บริการลูกค้าเจ้าปัญหา

หัวข้อ :

เทคนิคปฏิเสธลูกค้าให้ได้ใจลูกค้า

เทคนิคปฏิเสธลูกค้าให้ได้ใจลูกค้า

หัวข้อ :

การสร้างสรรค์คำพูดเพื่อระงับอารมณ์ลูกค้า

การสร้างสรรค์คำพูดเพื่อระงับอารมณ์ลูกค้า

หัวข้อ :

เทคนิคการปิดการขาย

เทคนิคการปิดการขาย

หัวข้อ :

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยเกื้อหนุนและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่สำคัญ

การตลาดในยุคดิจิทัล (Marketing in Digital Era)

หัวข้อ :

Generation กับการใช้สื่อออนไลน์ การตลาดออนไลน์ มีอิทธิพลกับการทำธุรกิจทุกวันนี้

Generation กับการใช้สื่อออนไลน์

หัวข้อ :

ผู้ประกอบการจะใช้รูปแบบโฆษณาออนไลน์อย่างไร เพื่อดึงดูด สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มลูกค้า และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้

Online Advertising

หัวข้อ :

สุดยอดเทคนิคการทำ Google AdWords ให้ประสบความสำเร็จ

สุดยอดเทคนิคการทำ Google AdWords ให้ประสบความสำเร็จ

หัวข้อ :

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SEO

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SEO

หัวข้อ :

คำศัพท์เกี่ยวกับ SEO ที่ควรรู้

คำศัพท์เกี่ยวกับ SEO ที่ควรรู้

หัวข้อ :

เครื่องมือและช่องทางที่ใช้สำหรับ SEO

เครื่องมือและช่องทางที่ใช้สำหรับ SEO

หัวข้อ :

การสร้าง Content สำหรับ SEO ให้เกิดประสิทธิภาพ

การสร้าง Content สำหรับ SEO ให้เกิดประสิทธิภาพ

หัวข้อ :

การประเมินผลความสำเร็จของการทำ SEO

การประเมินผลความสำเร็จของการทำ SEO

หัวข้อ :

Social Media Marketing คือ การดำเนินกิจกรรมการตลาดผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการเข้าถึงหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคเป็นรายบุคคล

Social Media Marketing

หัวข้อ :

สื่อสารการตลาด ด้วยสื่อสังคมออนไลน์

สื่อสารการตลาด ด้วยสื่อสังคมออนไลน์

หัวข้อ :

เหตุผลสำคัญ ที่ทำให้ Facebook เป็นที่นิยมอย่างมากและรวดเร็ว คือความสามารถในการตอบสนองผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และเป็นสื่อกลางการสื่อสารหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายในสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

4 ขั้นตอน การทำตลาด Online ด้วย Facebook

หัวข้อ :

เพิ่มยอดขายด้วย Facebook

เพิ่มยอดขายด้วย Facebook

หัวข้อ :

เพิ่มยอดขายด้วย Twitter

เพิ่มยอดขายด้วย Twitter

หัวข้อ :

Content Marketing ใน Social Media Marketing

Content Marketing ใน Social Media Marketing

หัวข้อ :

กลยุทธ์พัฒนา Content Marketing

กลยุทธ์พัฒนา Content Marketing

หัวข้อ :

ทำไมต้องสร้างการตลาดแบบปากต่อปาก

ทำไมต้องสร้างการตลาดแบบปากต่อปาก

หัวข้อ :

สร้างตลาดอย่างไรให้เป็น Viral Marketing

สร้างตลาดอย่างไรให้เป็น Viral Marketing

หัวข้อ :

5 เคล็ดลับสร้าง Viral Video

5 เคล็ดลับสร้าง Viral Video

หัวข้อ :

Influencer marketing การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล

Influencer marketing การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล

หัวข้อ :

E-Mail Marketing การตลาดผ่านอีเมล

E-Mail Marketing การตลาดผ่านอีเมล

หัวข้อ :

บริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ

หัวข้อ :

การจัดการค้าปลีก ค้าส่ง และกระจายสินค้า

การจัดการค้าปลีก ค้าส่ง และกระจายสินค้า

หัวข้อ :

กลยุทธ์สร้างความดึงดูดให้ร้านค้า

กลยุทธ์สร้างความดึงดูดให้ร้านค้า

หัวข้อ :

แนวทางการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่เทรนด์ออนไลน์

แนวทางการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่เทรนด์ออนไลน์

หัวข้อ :

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิคส์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิคส์

หัวข้อ :

โมเดลทางธุรกิจของร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์

โมเดลทางธุรกิจของร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อ :

กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิคส์

กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อ :

เทคนิคสร้างความสำเร็จของร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิคส์

เทคนิคสร้างความสำเร็จของร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิคส์

หัวข้อ :

การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในระบบออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้

5 นักชอปออนไลน์ ในธุรกิจ E-Commerce

หัวข้อ :

8 ปัจจัย สร้างธุรกิจ E-Commerce

8 ปัจจัย สร้างธุรกิจ E-Commerce

หัวข้อ :

แนวทางในการสร้างเว็บไซต์ E-commerce

แนวทางในการสร้างเว็บไซต์ E-commerce

หัวข้อ :

รูปแบบของ E-Commerce ในอุตสาหกรรมบริการ

รูปแบบของ E-Commerce ในอุตสาหกรรมบริการ

หัวข้อ :

ธุรกิจ E-commerce มีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปอย่างไร

เทคนิคการทำเว็บ E-commerce ให้น่าสนใจ

หัวข้อ :

7Cs ทำ e-Commerce พิชิตตลาด 1

7Cs ทำ e-Commerce พิชิตตลาด 1

หัวข้อ :

7Cs ทำ e-Commerce พิชิตตลาด 2

7Cs ทำ e-Commerce พิชิตตลาด 2

หัวข้อ :

เลือกสีให้เหมาะกับการออกแบบเว็บไซต์

เลือกสีให้เหมาะกับการออกแบบเว็บไซต์

หัวข้อ :

การโฆษณาบนเว็บไซต์ E-Commerce เป็นอีกทางเลือกในการผลิต และโฆษณาสินค้าผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การโฆษณาบนเว็บไซต์ E-Commerce

หัวข้อ :

เครื่องมือที่ใช้ในการโฆษณาบนเว็บไซต์ E-Commerce

เครื่องมือที่ใช้ในการโฆษณาบนเว็บไซต์ E-Commerce

หัวข้อ :

มาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ E-Commerce

มาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ E-Commerce

หัวข้อ :