ผู้ประกอบการในฐานะผู้บริหารจำเป็นต้องเรียนรู้่

ทักษะ บทบาทและหน้าที่ของนักบริหาร

หัวข้อ :

ทักษะการจัดการ ที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร

4 ทักษะการจัดการ ที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร

หัวข้อ :

ภาวะผู้นำ คือ ความสามารถของผู้นำในการทำให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ภาวะผู้นำ และอำนาจในองค์กร

หัวข้อ :

การสร้างภาวะผู้นำให้กับตนเอง หรือพนักงานในองค์กร

6 คุณลักษณะของผู้นำประสิทธิภาพสูง

หัวข้อ :

ทักษะการจัดการ ที่ผู้บริหารควรใส่ใจ

เทคนิคการกำหนดทิศทางของธุรกิจ

หัวข้อ :

การตัดสินใจ คือสิ่งที่เลิีี่ยงไม่ได้ในการทำธุรกิจ

กลยุทธ์การตัดสินใจ

หัวข้อ :

การตัดสินใจที่ดี มาจากขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม

กระบวนการตัดสินใจ

หัวข้อ :

เทคนิคการมอบหมายงาน

เทคนิคการมอบหมายงาน

หัวข้อ :

เทคนิคการนำเสนอ

เทคนิคการนำเสนอ

หัวข้อ :

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

หัวข้อ :

การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัว

การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจ

หัวข้อ :

ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการจะต้องมุ่งเน้นและพิจารณาถึงกระบวนการที่ส่งเสริมการทำงานมีประสิทธิภาพ

เทคนิคสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง

หัวข้อ :

เคล็ดลับการบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเน้นสร้างความร่วมมือและความพร้อมในองค์กร เพื่อให้ข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

เคล็ดลับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

หัวข้อ :

ความขัดแย้ง หมายถึง เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น เมื่อบุคคลหรือทีม มีความเห็นไม่สอดคล้องกัน

การบริหารความขัดแย้ง

หัวข้อ :

เทคนิคการติดตามและประเมินผลงาน

เทคนิคการติดตามและประเมินผลงาน

หัวข้อ :

เครื่องมือควบคุมและวัดผลการประเมินอีกอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ในองค์กรธรุกิจขนาดใหญ่

เครื่องมือการควบคุมและประเมินผล

หัวข้อ :

วางแผนโครงการอย่างไรให้สำเร็จ

วางแผนโครงการอย่างไรให้สำเร็จ

หัวข้อ :

องค์ประกอบของการเขียนโครงการ

องค์ประกอบของการเขียนโครงการ

หัวข้อ :

เทคนิคการเขียนโครงการให้ได้งาน

เทคนิคการเขียนโครงการให้ได้งาน

หัวข้อ :

การบริหารโครงการ

การบริหารโครงการ

หัวข้อ :

การควบคุมโครงการ

การควบคุมโครงการ

หัวข้อ :

เทคนิคการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ

หัวข้อ :

ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) สำหรับ SME

ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) สำหรับ SME

หัวข้อ :

เคล็ดลับบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ วิธีการจัดการบริหารเวลาอย่างไรให้เหมาะกับสถานการณ์ของตน และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เคล็ดลับบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ

หัวข้อ :

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่บุคลากร คือ การดูแลทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างหนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้บุคคลากรเกิดความกระตือรือร้นต่อหน้าที่

เคล็ดลับการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร

หัวข้อ :

การบริหารจัดการความยั่งยืน

การบริหารจัดการความยั่งยืน

หัวข้อ :

บริหารธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล

บริหารธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล

หัวข้อ :

การวางแผนกลยุทธ์ คือหนึ่งของความได้เปรียบในธุรกิจ

แนวคิดพื้นฐานการวางแผนกลยุทธ์

หัวข้อ :

กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์ที่ช่วยกำหนดทิศทางการแข่งขันที่เหมาะสมขององค์กร

การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร

หัวข้อ :

การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจเปรียบได้เหมือนการกำหนด “แนวทาง” หรือเป็น “วิสัยทัศน์” ขององค์กร โดยกลยุทธ์ระดับธุรกิจ

การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ

หัวข้อ :

การกำหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ คือ การกำหนดเพื่อให้วิธีปฏิบัติงานตามแนวคิดเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรร่วมมือทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การกำหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่

หัวข้อ :

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)

หัวข้อ :

ในการตัดสินใจแต่ละครั้งย่อมมีความแตกต่างกันเสมอ ขึ้นอยู่กับปัญหา และสถานการณ์นั้นๆ

กลยุทธ์การตัดสินใจภายใต้บทบาทและสถานการณ์ต่างๆ

หัวข้อ :

การบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับองค์กรธุรกิจ  เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำหรือผู้ประกอบการในปัจจุบัน

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

หัวข้อ :

ผู้ประกอบการควรคิดวิเคราะห์ ประเมินผล และปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยอาศัยหลักการ SWOT Analysis หรือ 5 Force Model

กลยุทธ์การปรับตัวของ SME

หัวข้อ :

กลยุทธ์การปรับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์การปรับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

หัวข้อ :

กลยุทธ์การจัดการคุณภาพ

กลยุทธ์การจัดการคุณภาพ

หัวข้อ :

กลยุทธ์คุณค่าด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์คุณค่าด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

หัวข้อ :

ผู้ประกอบการควรสร้างความมั่นคงให้กิจการดีที่สุด นั่นคือ คือ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitive advantage)

กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมืออาชีพ

หัวข้อ :

กลยุทธ์การบริหารประโยชน์ร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ

กลยุทธ์การบริหารประโยชน์ร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ

หัวข้อ :

แนวทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

แนวทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

หัวข้อ :

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

หัวข้อ :

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างการเจรจาต่อรอง

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างการเจรจาต่อรอง

หัวข้อ :

กลยุทธ์การสร้างต้นทุนต่ำ

กลยุทธ์การสร้างต้นทุนต่ำ

หัวข้อ :

กลยุทธ์สร้างความเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจ

กลยุทธ์สร้างความเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจ

หัวข้อ :

กลยุทธ์ลดความเสี่ยง

กลยุทธ์ลดความเสี่ยง

หัวข้อ :

กลยุทธ์มุ่งความสนใจว่าหมายความว่าอย่างไร วิธีการนำกลยุทธ์ไปใช้ทำอย่างไร ส่วนประกอบของกลยุทธ์ ตลอดจนยกตัวอย่างที่น่าสนใจ

กลยุทธ์การมุ่งความสนใจ

หัวข้อ :

กลยุทธ์การเจาะตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์การเจาะตลาดต่างประเทศ

หัวข้อ :

SME กับการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)

SME กับการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)

หัวข้อ :

ผู้ประกอบการ SME ต้องเตรียมความพร้อมที่จะผลักดันธุรกิจของตนเข้าสู่ตลาด AEC

AEC กับการดำเนินธุรกิจ SME

หัวข้อ :

ในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่จะขยายตลาดการค้าเข้าไปในตลาด AEC

ขยายตลาดสู่ AEC

หัวข้อ :

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ AEC    เป็นความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ทั้งหมด 10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการตลาด

เปิดประตูทางธุรกิจสู่ AEC

หัวข้อ :

ข้อพึงระวังในการค้าระหว่างประเทศ

ข้อพึงระวังในการค้าระหว่างประเทศ

หัวข้อ :

ทรัพยากรมนุษย์ คือสิ่งที่จะพาให้ธุรกิจเจริญเติบโต

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

หัวข้อ :

บริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลพร้อมทั้งใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการบริหารเพื่อพัฒนาธุรกิจ บุคคลากรและองค์กรให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

บริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

หัวข้อ :

องค์กรคืออะไร แล้วทำไมต้องรู้จักและเข้าใจองค์กร

รู้จักและเข้าใจองค์กร

หัวข้อ :

วัฒนธรรมองค์กร คือ กลุ่มของค่านิยมที่มีการยึดถือร่วมกัน ช่วยให้คนที่อยู่ในองค์กรทราบว่าการกระทำใดบ้างเป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับ

วัฒนธรรมองค์กร : แนวคิด การสร้าง และรักษา

หัวข้อ :

ขับเคลื่อนความสำเร็จด้วยวัฒนธรรมองค์กร

ขับเคลื่อนความสำเร็จด้วยวัฒนธรรมองค์กร

หัวข้อ :

กลยุทธ์ HR เพื่อรองรับกลยุทธ์องค์กร

กลยุทธ์ HR เพื่อรองรับกลยุทธ์องค์กร

หัวข้อ :

ปัจจัยในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ปัจจัยในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

หัวข้อ :

 10 ทักษะของพนักงานในองค์กร ถือเป็นเกณฑ์การคัดเลือก และการพัฒนาพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

10 ทักษะของพนักงานในองค์กร

หัวข้อ :

เทคนิคการเลือกคนเข้าทำงาน

เทคนิคการเลือกคนเข้าทำงาน

หัวข้อ :

ข้อผิดพลาดในการคัดเลือกพนักงานใหม่ที่ควรหลีกเลี่ยง

ข้อผิดพลาดในการคัดเลือกพนักงานใหม่ที่ควรหลีกเลี่ยง

หัวข้อ :

ทีมงาน คือ การรวมกลุ่มของบุคคลหลายๆคนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยการพบปะพูดคุยกัน หรือร่วมมือกันทำงาน

ทีมงานและการทำงานเป็นทีม

หัวข้อ :

การทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น การสร้างทีมเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง

5 ขั้นตอน สร้างทีมงานมืออาชีพ

หัวข้อ :

การสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ คือการอาศัยศักยภาพของคนในทีมร่วมกันคิด วางแผน ทำงาน และแก้ปัญหาร่วมกัน

12 เคล็ดลับสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

หัวข้อ :

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

หัวข้อ :

การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์

หัวข้อ :

ทำอย่างไรให้คนเก่งอยู่กับองค์กรไปนานๆ

8 แนวทางรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรนานๆ

หัวข้อ :

เทคนิคการให้คำปรึกษาในการทำงาน

เทคนิคการให้คำปรึกษาในการทำงาน

หัวข้อ :

การวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ

การวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ

หัวข้อ :

ทำความรู้จักกับงบการเงิน

ทำความรู้จักกับงบการเงิน

หัวข้อ :

เทคนิคการอ่านงบการเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจ

เทคนิคการอ่านงบการเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจ

หัวข้อ :

หลักพื้นฐานการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดจนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

หลักพื้นฐานการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ

หัวข้อ :

การวางแผนการเงิน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ

การวางแผนทางการเงิน สำหรับผู้ประกอบการ

หัวข้อ :

เป้าหมายเพื่อให้การดำเนินการธุรกิจราบรื่น และสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืน

การบริหารสภาพคล่อง

หัวข้อ :

เทคนิคการบริหารเงินสด

เทคนิคการบริหารเงินสด

หัวข้อ :

การคำนวณต้นทุนเพื่อรู้กำไร

การคำนวณต้นทุนเพื่อรู้กำไร

หัวข้อ :

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

หัวข้อ :

การบริหารลูกหนี้

การบริหารลูกหนี้

หัวข้อ :

รูปแบบธุรกิจกับภาษีสำหรับผู้ประกอบการเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึง ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งธุรกิจ

รูปแบบธุรกิจกับภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

หัวข้อ :

การเรียนรู้เรื่องภาษีเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะผู้ประกอบการมีหน้าที่นำรายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการมารวมกับรายได้อื่นที่มีอยู่ เพื่อนำไปคำนวณและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้

SME เสียภาษีอย่างไร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หัวข้อ :

รูปแบบธุรกิจห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

SME เสียภาษีอย่างไร : ภาษีเงินได้นิติบุคคล

หัวข้อ :

ผู้ประกอบการควรศึกษาว่า ธุรกิจนั้นๆได้รับการยกเว้นภาษีประเภทนี้หรือไม่ และธุรกิจนั้นมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือไม่

SME เสียภาษีอย่างไร : ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัวข้อ :

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เปรียบเสมือนการทยอยจ่ายภาษีล่วงหน้าซึ่งช่วยลดภาระของผู้มีเงินได้ โดยไม่ต้องเสียภาษีเป็นเงินก้อนใหญ่เมื่อถึงเวลายื่นภาษีรอบสิ้นปี

SME เสียภาษีอย่างไร : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หัวข้อ :